EDEM-Fluent耦合学习笔记(2)——耦合流程(原理)

2020-02-13 09:24发布

      EDEM-Fluent耦合过程是一个瞬态双向数据传递的过程。首先,利用Fluent计算一个时间步的流场信息,然后启动EDEM进行相同时间迭代,利用耦合接口将颗粒的位置、运动、体积、温度等信息传递至Fluent中,计算颗粒与流体的相互作用,流体对颗粒的作用将通过接口传递至EDEM作为颗粒体积力影响颗粒的运动,而对流体的作用通过动量源相的方式作用于流体中。逐步循环迭代,实现全过程的瞬态模拟。

                                              

                                                                 图[1]      DEM-CFD联合仿真计算原理


赞赏支持

登录 后发表评论
1条评论
崔涵
1楼 · 2021-07-12 11:32

感谢分享